Algemene voorwaarden Palmaris massageopleidingen

Geldigheid.

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Palmaris Massageopleidingen geleverde producten. Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van opleidingen, worden ook verstaan de cursussen, workshops en en daaraan gerelateerde materialen.

Totstandkoming van een overeenkomst.

2. Een overeenkomst tussen een cliënt en Palmaris Massageopleidingen komt tot stand, door het via de website invullen en versturen formulier danwel ondertekening van een inschrijfformulier of een door de cliënt en Palmaris Massageopleidingen ondertekende offerteovereenkomst. Door ondertekening van een van deze documenten, verklaart de cliënt de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

Tarieven.

3. Alle door Palmaris Massageopleidingen vermelde tarieven, zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Tarieven kunnen door Palmaris Massageopleidingen tussentijds worden aangepast. Dit heeft geen betrekking op reeds ondertekende overeenkomsten.

Betalingscondities.

5. De cliënt dient het verschuldigde cursusgeld binnen 14 dagen na de vervaldatum te voldoen.

6. Voor de door Palmaris Massageopleidingen geleverde materialen, gelden dezelfde condities.

7. Bij geen of niet tijdige betaling, is de cliënt vanaf 14 dagen na de vervaldatum, de wettelijke rente over het openstaande bedrag inclusief BTW verschuldigd. Incassokosten bij niet tijdige betaling komen voor rekening van de cliënt.

Annulering.

8. Annuleringen dienen altijd schriftelijk bij Palmaris Massageopleidingen gemeld te worden. De annulering is pas definitief, als dit schriftelijk door Palmaris Massageopleidingen is bevestigd.

9. Indien bij ontvangst van de annulering Palmaris Massageopleidingen nog geen uitnodigingen heeft verstuurd, worden geen kosten in rekening gebracht.

10. Bij annulering, binnen 10 tot 20 werkdagen vóór de aanvangsdatum, wordt per geannuleerde deelnemer een bedrag, ter grootte van 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.

11. Bij annuleringen binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, worden ongeacht de reden van annulering, de volledige cursuskosten in rekening gebracht.

12. Palmaris Massageopleidingen heeft het recht, een cursus zonder opgaaf van redenen te verzetten of te annuleren. Reeds door de cursist betaalde cursusgelden, worden in dat geval door Palmaris Massageopleidingen gerestitueerd.

Vervanging.

13. De cliënt kan, in plaats van de reeds aangemelde deelnemer, iemand anders aan de cursus laten deelnemen, mits de vervanging tijdig vóór aanvang van de cursus is aangemeld bij Palmaris Massageopleidingen . De vervanger heeft dezelfde verplichtingen als de oorspronkelijke cursist.

14. Palmaris Massageopleidingen heeft het recht, deelname van één of meerdere cursisten te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Auteursrecht.

15. Het tijdens de cursussen gebruikte lesmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de cursist. Voor door Palmaris Massageopleidingen geproduceerde lesmaterialen geldt het auteursrecht. De cliënt verplicht zich de lesmaterialen niet te kopiëren of af te geven aan derden, zonder vooraf schriftelijke goedkeuring van Palmaris Massageopleidingen .

Aansprakelijkheid.

16. Indien een cursus door Palmaris Massageopleidingen wordt geannuleerd, is Palmaris Massageopleidingen in geen geval aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de cliënt. Reeds betaalde cursusgelden zullen in dat geval worden gerestitueerd.

17. Palmaris Massageopleidingen of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoegenaamd en ongeacht de oorzaak, die de cliënt mocht lijden tijdens of door deelname aan een opleiding.

Toepasselijk recht.

18. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter, behoudens hogere voorziening.

19. Privacy: Palmaris Massageopleidingen geeft geen cursisteninformatie door aan derden, behoudens aan het ACE, N.G.S. en het Oranje Kruis t.b.v. examinering en diplomering.

Tags: , , , ,